ࡱ> _ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^`abcdeRoot Entry FP%d@SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8WordDocument* !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCD Oh+'0  $ 0<DLT2yhtwNormalH5@,3@lqd LMicrosoft Office Word ՜.+,D՜.+,d  yhtw8 (\dlKSOProductBuildVer2052-11.1.0.86960Table Data WpsCustomData PEKSKS* . $- hB H DN4 [bJTvdQel 1.[bJTvmIN >yO[bJT/f[gN`Q0gNNN0gN~b ~Ǐ(W>yO[-N[vQ[‰[E`QvgN \gN0RvhQ`QTPgeۏLS|S|0S*OX[w01udkS|_01uhS̑vRgxvz c:yQ,g( [~bQĉ_ ;`~Q~ gTNfNbb__HQegv[bg0 2.[bJTvyrp [bJTvyrp;NSbN NQ*Neb0 1 w['`0@bw['` 1\/f \͑[‰N[ `N[݋0ُNyrpBlxNXT_{hz%N(vyf[`^ wBl[v|^y0S g%N(vyf[`^ MbQQw[S` []\OwQ gc[aINv[bJT0 2 ['`0gxvzwQ g_:_v['` (W[bJTvQ\O N _{-N_zQ fnxcQ@b[v fnxN_ُN@b_vN[Pge RgQvu~@b(W cQwQSOSLv^T[V{0 3 xQW'`0xQW'`/fc(W[bJTvQ\OǏ z-N@bǑ(uvN[PgewQ gNh'` NS@bc:yv&^ gnfM'`0ُyxQWyrp(W;`~~TS fxQWNNvg-Nhs_$\:NzQ0 4 |~'`b[te'`0[bJTv|~'`b[te'`/fc1ugPge@b_Qv~ _{/fwQ g gRv bgv`Q[te0W0|~0WN_nZi0 ;`veg [bJTZP0R|~0;%N[0FdN[0St0wQ g:_pv gR N OKNb:Nyf[QV{vS`De0 3.[bJTvΘ\T=>k0 1 h [bJTvh gUShTSh2{|0 USh0@bUSh 1\/fN*Nh vQ-NS glQe_hTez_h2y0 lQe_h1\/f cgq g[a+g+eSO Ty vlQ_b6Rh0Y 0N*N[ՈE\YOv"Rg 01\/fُ7hvh vQ-N N*N[ՈE\YO /fg[a "R /fg g >f:yeSO/fgbJT0ُ7hQv}YY/f }nZi N w1\wSُ/fQvNHNUSMO mSv/fTN ey_N_fnx0ُ7hQv NKNY/f*Y!j_S NYe;ml0lQe_hN,1uN͋ sQN RgN1u0ey~b Y 0sQNQQgWB\ZQ~~`QvgbJT 00 0sQNG~v[;`~bJT 0 _N gvweuN͋ sQN Tey Y 0Qlb`Qg 00 ez_h0ُ{|gbJTvhkup;m h-NS NQ gbJT b g vW[7h gv/fibQgbJTvW,gQ[ Y 0&^QglqQ T[vZW:_be!XW 0 gv/fǑScvb__ Y 0ُ̑vr^sQ|:NNHNُ7h}Y 00 0?QzvzzNHNir 0SN>f:y\O]v‰p Y 0Sb] ~CgUOvQ 0SNvcSN[ Y 0 N*Ni[P[Sdž\ 0SN(ub_a ;ub f:yezQ[ Y 0 *zzk0 jm~Nmwm m 00 Sh@bSh 1\/f$N*Nh sSN*Nck0N*NoR0vQ-NckhN,Ǒ(u8^ĉezhQl wQSOKbkY N@boRhRǑ(ulQ_SQl 1ug[a0g0eSO Ty~b0Y 0fpfNCgwΘl [*YS^NƖSOON:_Lc{vg 00 2 [ [Sy_ [/f[bJTvMR (uN{mfN0WN~ gsQgv`Q bcQhQev_P[ :NckeQ\OZP}YW0 [틄vQ[T\O(u;N/fN~g[avW,g`Q fgv̀of0V0~Ǐ bibhQev;NQ[ bc:yhQev;Ne vv(WN_Q;NSO v^~N*NibvpSa0[bJTv[틁{f|b0[veW[}6q{w FOwQ g zGrNE\ CNN{KNfV{ v\O(u @bN wcre0[bJTv[N,9hnc;NSOR~~Pgev~gz^eg[c 8^(uv gN NQy{|W0 1 c_0c_1\/f[[bJTvQ[Sb0[a0gQ[0g~gTRgv~I{ \Oibvf O(W_Ye1\[vW,g`Q gN*N'YvN0OY 0` TLrb_^:W sQNm3W^ޘNƖV N gPlQSvg 0v_4Y ޘNƖV N gPlQSN N{yޘN /fN[NuNh:N;Nv'YWON 1987t^bzNm3W0(W~Nmyr:SُWW9ei_>evlW N lQSZWc Na0W[e TLrbeu ~N(WzNopvhLNTegE\ N0S~ASNt^vpRN ޘN1uN*Nh\SSU\:N;`DN>kQNCQ t^R)RmkQCSNCQv N^lQS b:NVQ TLvZi0 ُ*N_4YbޘNlQSvSU\`QT;Nb~\ONibvN~ c~c ~shQe0 2 NN_0c(W_4Y{US0WNNgvvv0el0e0V0̀ofI{Oo``Q O(WeQ{e1\[gvǏ zTW,g`Q g@bN0OY 0sQNSN^[(u~:g.U`Qvg 0Nev_4Y :NNX:_R'` R:_[[(u~:gv~% f}Y0Wcc^:W.UR` bNǑSNp~%USMONRgSSDevRl [SN^[(u~:gSt^.U`QNSS_MR>yOO gϑT^:WBlSSۏLNg0~ǏRg :NSN^:Wd Nwm~:gO N^BlNY vQNLrS~:g.U(WSN^]NqT0 ُ*N_4YSbvv0el0VT~I{Q*Neb ;`veg^\NNN_v[0 3 _0c(W_4YcQeg _w[gvsQl OO`0ُ7hv_4YSNǑ(ucve__Q _NSNvc\FdQeg0OY 0QQgSU\>yO;NIN^:W~NmvbRKN 8]QNSOS0NRNag~%vg 0v_4Y яNt^ @wQQg9eivmSTFUT~NmvSU\ 8]QNSOS0NRNagv~%e_ ck(WbVQQgŏzw0[NQs 1\>f:yQevvu}TRT]'YvO'` :NQQg~NmvSU\leQev;mR0ُy~%e_[bVQNTFUTS0sNSlS gTN\O(u^ǑSNHNe?eV{vbcvQSU\bN1\ُNۏLNg v^ T10*NS^ v gsQ T_ۏLN^ b_bNNNqQƋ0 ؏ g 0fpfNCgwΘl [*YS^NƖSOON:_Lc{vg 0v_4Y ONBl cgq gsQl_0lĉT?e^ĉ[fpfNCg ,geg/fN}YN0S*YS^N[ƖSOONtSV:NfpfNCg@b(W:S?e^:_Lc{ wN+vu0ONb:S?e^$N*NJT Nl^ N]Nt^Ye e1\ǏN[~gP SlbtSߏߏ N$RQ0 MRNkeQ{HQc TNk/fǑ(uSve_vcf2 ^\N_Ql0 3 cke cke_Ny;NSO0;Ne /fhQev-N_0[[g_egvN[T gsQPgeۏLS [@b\OQvRgxvzۏL [gxvzv~gT~ۏLf0 ckev;NQ[T\O(u g3*NebN/ff[bJTv;Ne N-N_‰pN/fcOf;NevN[Pge tv^O g‰pvcknx'` N/f\O[[‰N[vRgS gsQvċ Nt NmSN[Pge NzQ[bJTvxQWaIN0kY 0m3W Nof:SbRveYy 0v;NSORqQQN4*NN/f )Ye0W)R0Nv[n^:W N/f ĉRHQLߍ@w^:Wp N/f ~%{tyf[+eS+N`sT V/f bRKN,gؚ }(vNXT~g 0ُ4*NTbzS gQ(WT| k[te0WS fN &~-NNS 0 -NVlOQg T NLuKNz 3*Nof:SbRveYy0 N,eg 9hnc;sQ|[cPgevFhg gN N3y0,{N *j_~g _Nyv^R~g cbgvPgeThsv;NeR:NQ*N N Tv T*NYNs^I{v^Rv0WMO k*N gN*N-N_ SNrbz k*NS/fSOshQe-N_vNR0Ǒ(uُy~gb__ Yt}YTRKNvsQ| Yv^RsQ|0VgsQ|0R;`sQ|0;NNsQ|I{ ^YU[c0kY 0Syr:S]6B\9e8n4ls^vgNRg 0 ;NSOqQ g4R N N T@b g6R0 N TeS z^0 N Tt^0 N T'`+R4*Neb fNSyr:S]6B\9e8n4ls^0ُ4*Neb}6qN N^\ FOv~N(W Syr:S]6B\9e8n ُN-N_KN N0,{N ~_~g _Nys^S~g c cgq[‰NirSu0SU\0~@\vMRTz^ bQ[RbQ*NB\!k 6qTB\Rgf0ُy~ge_S fN[‰NirSSvQ(W;'` gRNN㉋NirSU\vegS ~NN*N[te npfvpSa0,{ N ~T_~g0ُy~g[c|Q g*j_0~_vyrp NvN~T0W[cPge0 cgqQ[hvB\!k~bvFhg g `Q bg  ^ _~g Y(uNS fW,g`Qv[bJT bg wQSOZPl ~ _~g Y(uNN~~v[bJT  SV ab^ _~g Y(uNc2v[bJT NNǏ zNNN'`(~ Yta _~g Y(uNc:yHhN/f^v[bJT0 4 ~>\ ~>\sS~ /f[bJTv~_g \O8^(WdkRh]v‰p [;NSORvQ[ۏLib0GSNS Vdk [v~>\__/fk͑vN*NR0 V:N[bJTvvv0Q[0;Ne N T ~>\vQ\O_N N T0 gv;`bhQevQ[ zQ;N‰p gvcQ _w gsQ蕄v͑Ɖ gvf~vaIN N)RNNNPt0 gv[bJT]bn e{X _NSweu~0 N TQ[v[bJT ~>\vQl_N N T N,eg gN N;NQl0 1 ibhQe fnx;Ne0 (W~_ge\hQeR_~0RN*N``vzp N OY 0sQN;`S{t~vgbJT 0v~>\ v[f V gON^^z>yO;NIN^:W~NmSO6RBl _{(Wlbc~%:g6RvW@x Nlbc~%e_ R[lS~NmXe_ ُ7hMbEQRccONvQ\oR cؚONvteSO }(T^:WzNR0vZPl:NV gON[LN O~vR~NmSO6RT>yO;NIN^:W~NmSO6R N|>eW~%TƖ~W~%$N*NwQ ghQ@\aINv9h,g'`lScONPtv~0 ُ7hv~>\ cONnvt'`Ƌ0 2 cQ /TS`0 YgNNX[(Wv؏l g_wNNvla PNTyV }v6R~\O_N NScQ㉳QvRl HN SbcQeg _w gsQebvla b/TSNN[ُNv` _N/f_ gN\ TSlNQ*N0We 16e10RNSNzMRy_0(Wُ40Ȓ xN'Y~20 TVSShyv NlNXT0,TSNN'Y/fY0WN0N>NbkSNaɉ0RNNwS]vL:N/fݏlv0(W^:W0S~cy^vlQ[0O[NXT N\ _N/fSzz`N'T l g w0RNNQb6Rbkُy NlL:N0 [Shy^lNfvsa 0R^1ueg{ `HN{\OcQُN vO_w gsQ蕄v͑Ɖ0 3 [ cQ^0 (Wc:y gsQKNT ^[㉳QcONNSLv^0OY1999t^11g23e 0Nleb 0 R{vvNg 0N`m9 NYUObS`O! 01\QNN*N^'`v~>\ (WN`m9]b:NNyΘlv`Q N 6Rbk'Yd'YRUS`TN*NN0TN*NUSMO_N9h,g NOYHe YUUR __/fwV'YNNNSa V\Nlc0RwvN_N ga0O6RN`m9 ^zeWvNEsQ| !P[>yOeΘ /fNy>yO|~] z T~TqQ TRR0HQR:_[ OTYe c!PeNeR ROc[ SL~ ^zeWv>yO;NINNEsQ|0eg b~05uS05uƉSS>NRNhv0vۏL[ O eS蕔^c NybOyvq_Gr(WTaNG0Qg]Vd>e0Ǐ^lmeQv[ OYe ONNhzcknxvN`m9‰0vQ!k6R[>yOĉ0(W?e^:gsQTONNUSMO^z~}vtNO cLOR~}vUN^z~_g:g6R [N`m9ۏL_[0ĉ0{t0 N/f%Nk Qf\O Ty Yg/fTTg N^hf0(W\O Ty NbQnt^ge0 gN[bJT gDN ^(W~>\YhfDN Ty0Npe0 5.YUOQ}Y[bJT N, `QQN{Oyv[bJT_{ZP0RN NQp0 1 _{cc'Yϑv,{NKbPge0[meQO Ng[aTebvPge Sbckbv0Sbv vcv0cv SSv0s[v _n[vegS :NRgxvzcO'Yϑ0S`vN[Onc0 2 UN\OwvRgNxvz0[ccv'YϑPge\OS|S|0S*OX[w01udkS|_01uhS̑vYt Ǐhbsa w0RNirvwbv bOO[v,g( N _Qcknxv$ReT~0 3 (uR[0S`vPgef‰p0[bJT@bc:yv~ _{Ǐ[wQSO`Q0wQSON[\O[‰vSTRg_6q0W_Q0UN(u|nx0EQvPgeegf‰p0 N1yPgezzS_N NSFdN'YXPge NcQfnxv‰pT~0 4 [bJTveW[4g }0fnx0[(W0labtTSN g:g0W~Tweg UN(u{v;`~~ fĉ_ f?eV{؏laЏ(uS`v~peW[TOegpS‰p0 0*NN[bJTO0 -NVOePT^:WrQg  lwm SNyb'Yf[ Xd & & [beg ُ NNN/fN!kg f/fNkSO0kR0'`NR`_v>yOS~& & ~SNpe30fΘ薄vme Nt^{NvQRTnmfWڋNNN_0}6qG0R+cbTQG FOtS g:gOc>yO0N>yOvxu患 k`0Ȓُb1\͑qe_bZWc NS bf[@w^ُ*NzNopv>yO!_-NS gN*NO_ 1\/f bbR bZP[ 0}6qbS_SўS&v _u` FO/fbS_Ts[ bS_bqaN ُ ck/fb`_0Rv0 N0.U~zgi dk!kOePT^:WgV/fkSߘePW[OePT g0WpmvNS_0WFUTAmgA~WS Nvo^0^06^0OePTNVS^0pencNo^:N;N w[S` NhS_0WOePT^:Wvw[`Q0gqQ~7h,g50N $N^N:SvOePTvy{|~ g115y0$N^~ g109y s^]:S~ g33y kO~:N3.36"10 N0^:WwQSO`QRgN$N^Ts^]:SkegRg & & b\Ǐ Nhvkegf$N^N:SvOePT^:W`Q0 $N^Ts^]:SOePT^:W`S gsMRN T `Q $N^fkZ^ _c^ T !kOePT Ty~vRs1Ğё-dchsYX~T~u }Gr732u}TNS71Ğё-dcht^~T~u }GrsORS gm3 N|Lra|x 684ev-NvؚGr635}vё-Nt^N~T~u }Gr60s^]:S T !kOePT Ty~vRs1u}TNS752Ğё-dcht^~T~u }Gr663 N|Lra|x 584b_PN YT~u }TVGr505NUր'YwmnT|41sORS gmYl 1 @b`S gs/fc(WS_0Wgv@b g^-Nb ggyOePTvFU^`S@b gS_0Wg^v~vRk0 2 dk!kgv^s^]:S gASN[^0fkZ^0 _c^TASkQ[ $N^qQ NASmQ[^0 3 ُ*N^v+TIN NNco^ ؏ g^I{0 ^:Wb g z^ߍS_0Wvm9`Q[RvsQ m9Y^:Wb g1\'Y @bNOePT(WS_0W.U`Q_NS fS_0WOePTm9`Q0 & & N0RgN 1 $N^vOePT;Nm9vSO/fsY'`0R\t^0-Nt^N s^]:SOePTv;Nm9SO/f-Nt^NTR\t^0 bُ7hv]ݍvSV;N/f& & & & 2 & & ؚkOvQQg+@NS[‰ NQ[Ne@NT(WQQg g@w\o(Wv'Y^:W0 SNQQg:N;N OePTNT_S^QُNp0 V0aT^ 1 by'Y :NOOePT^:Wck8^ g^ۏL ^bzOePOSORO #vcwOePT^:W ~bOePT^:Wck8^y^#[g^JT O^JTw['`[gZP^:Wg KmOePT*gegpT N[gZP^:Wbg lQ^OePT(ϑv`QcONNS`veP^~ gR mdm9(W-pNO(uǏ z-NvuQ0 & & *gegOePLNvSU\YfkZlޘqKNRe N0#k#kTc0ُ!kg[OePOSOS/fSU\-NvN*N_\v6k FO/f[beg tS/fNuvN*Nlb0b_Yc>yO0N>yO& & 6V[bJTvdQ V[bJT_Nu_[bJTvW,g\X & & [bN[bJTvbNQMO~vN_Yev]\O S`& & & & gT bN؏`Ndk!k[;mR[bN~vsOSvq_T0 & & ^ ُ/fbNsOSQMOr^(WcKb~vT~~v,{N!k;mR0(Wُ!k;mR-N bNy/}N_Yv]\O~ _NW{QNbNVOS\Ov|^y0bN` 1\Ǐ zeg [NbN~vsOSc NegN*Nf[g&^'YNe Tf[_U\;mR/f'Y gvv0 02* , > @ d f  ɷ}oaRC4%B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJo(5B*phCJOJPJo(5B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJo(5B*phCJOJPJo(5#B*phCJ$OJPJQJo(aJ$5#B*phCJ$OJPJQJo(aJ$5#B*phCJOJPJQJo(aJ5#B*phCJOJPJQJo(aJ5 r t f h ~ t v ôyk\M?1B*phCJOJPJo(5B*phCJOJPJo(5B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJo(5B*phCJOJPJo(5B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo( $& "ôxiZK<-B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(fhNPôxiZK<-B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(`b>@ôxiZK<-B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(& ( $$$$0%2%&&ôxiZK<-B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(&D&F&^&`&&&'("($(<(>())ôxiZK<-B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo()0*2*****F+H+-.D.F.P.R.ôxiZK<-B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(R.....////t0v0V1X122Ŷzk\M>/B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJo(5B*phCJOJPJo(5B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(22220222J2L2T2V2Z2\222ò~n_PA2B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(5B*phCJOJPJQJo(5#B*phCJOJPJQJo(aJ5#B*phCJOJPJQJo(aJ5 B*phCJ$OJPJQJo(aJ$ B*phCJ$OJPJQJo(aJ$B*phCJOJPJo(5B*phCJOJPJo(5B*phCJOJPJQJo( 22222j4l444555555ôxiZK<-B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(56 66686N6P6\6^6h6j6p6t6v6ôraP?. B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KHB*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo( v6x6666666666666̻|kZN=, B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KHCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KHCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH 6666666666677 7p_N=, B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KHCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KHCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH 7 777"7&7(7*7D7F7L7P7V7X7̻wfUD5&B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo( B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH X7d7f7p7r7x7|7~777777̻wfUD3 B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH 7777777777777̻wfUD3 B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH 77777888888 8$8&8̻|kZI=, B*phCJOJPJQJo(KHCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KHCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH &8284888>8@8888899999̽rcTE6'B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo( B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH B*phCJOJPJQJo(KH9999":$:(:*:::::;;;ôxiZK<-B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(;;<<<<0=2=== >">>>F?Ķzk\M>/B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJo(5B*phCJOJPJo(5B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(F?H?????????????@ĶxhXI:+B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(5B*phCJOJPJQJo(5 B*phCJ$OJPJQJo(aJ$ B*phCJ$OJPJQJo(aJ$B*phCJOJPJo(5B*phCJOJPJo(5B*phCJOJPJo(5B*phCJOJPJo(5B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(@@@@@@@@AAAA B BvBôxiZK<-B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(vBxB|B~BBBBBCCZC\ChCjCCôxiZK<-B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(CCDDDDpDrDvDxD|D~DDDDôxiZK<-B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(DDDDDDEEEôB*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo(B*phCJOJPJQJo( 2, @ f t h zo dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD`dxXD2xYD2WD` dWD`dxXD2xYD2WD`dXDdYDda$$ dXDdYDd h v &"vk dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD`dxXD2xYD2WD` dWD`dxXD2xYD2WD` hPb@{ dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` ( $$2%&F&`&&($({ dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` $(>()2***H+.F.R.../~s dWD`dxXD2xYD2WD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` //v0X122222L2V2\222w dWD` dWD` dWD`da$$ dWDH`HdXDdYDda$$ dxXD2xYD2 dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` 22l44555 686P6^6j6}nda$$8$7$$Ifda$$8$7$$If dWD` dWD` dWD` dWD`dXDdYDdWD` dWD`dXDdYDdWD` dWD` dWD` j6r6t6x666whYda$$8$7$$Ifda$$8$7$$Ifda$$8$7$$Ifj$$If:V 4444F     da$$8$7$$If66666whda$$8$7$$Ifda$$8$7$$Ifda$$8$7$$Ifj$$If:V 4444F    66666whda$$8$7$$Ifda$$8$7$$Ifda$$8$7$$Ifj$$If:V 4444F    66666whda$$8$7$$Ifda$$8$7$$Ifda$$8$7$$Ifj$$If:V 4444F   66667whda$$8$7$$Ifda$$8$7$$Ifda$$8$7$$Ifj$$If:V 4444F   77 77$7whda$$8$7$$Ifda$$8$7$$Ifda$$8$7$$Ifj$$If:V 4444F    $7&7*7F7N7whda$$8$7$$Ifda$$8$7$$Ifda$$8$7$$Ifj$$If:V 4444F    N7P7X7f7r7z7{l]da$$8$7$$Ifda$$8$7$$Ifda$$8$7$$If dWD`j$$If:V 4444F     z7|7777whda$$8$7$$Ifda$$8$7$$Ifda$$8$7$$Ifj$$If:V 4444F)     77777whda$$8$7$$Ifda$$8$7$$Ifda$$8$7$$Ifj$$If:V 4444$F)    77777whda$$8$7$$Ifda$$8$7$$Ifda$$8$7$$Ifj$$If:V 4444$F)    77778whda$$8$7$$Ifda$$8$7$$Ifda$$8$7$$Ifj$$If:V 4444 F)    8888"8whda$$8$7$$Ifda$$8$7$$Ifda$$8$7$$Ifj$$If:V 4444$F)    "8$8&84868whda$$8$7$$Ifda$$8$7$$Ifda$$8$7$$Ifj$$If:V 4444)F)    6888@888999ti^S dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD`j$$If:V 4444 F)     99$:*:::;;<<2==yn dWD` dWD`dxXD2xYD2WD` dWD` dWD` dWD`dXDdYDdWD` dWD` dWD` dWD`dXDdYDdWD` =">>H????????@@vk dWD` dWD`dXDdYDdWD`da$$dXDdYDda$$ dxXD2xYD2 dxXD2xYD2 dxXD2xYD2 dWD` dWD` dWD` dWD` @@@AA BxB~BBBC\Cyn dWD` dWD` dWD`dXDdYDdWD` dWD` dWD` dWD`dXDdYDdWD` dWD` dWD`dXDdYDdWD` \CjCCDDrDxD~DDDDDyn dWD` dWD` dWD` dWD` dWD`dXDdYDdWD` dWD`dXDdYDdWD` dWD` dWD`dXDdYDdWD` DEE dWD` dWD`(. A!#"$%S18&666666666vvvvvvvvv666446>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666664666666666666666666666666666666666666666666666666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@N0nfh?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWGz Times New Roman-([SO;Wingdings?eckN[{SO_oŖў7lOeck\h[{SONormal2yhtwH Qh&@#vGL 8Z&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[i)?'*2 ,'XDjvg8Z+;p3O;# :hqFl  <Zs>0( 6 S ?@